top of page
Bílé pozadí

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Za účelem optimálního fungování a jasné definice vzájemných očekávání slouží obchodní podmínky. Většinou se snažíme přizpůsobit potřebám našich klientů, reagovat na nevyhnutelné situace, ať už prodlužováním či zkracováním výuky či úpravou plánu. I přes tuto flexibilitu je klíčové pevně stanovit základy spolupráce, což právě obchodní podmínky umožňují. Můžete v nás mít důvěru, že jsme otevření dohodě ve většině situací.

 

Tyto smluvní ujednání regulují práva a povinnosti obou stran a zajišťují ochranu práv třetích stran, pro které je smlouva uzavírána. Na jedné straně je poskytovatel specifikovaných služeb a na straně druhé zákazník, označovaný jako "zájemce" před samotným uzavřením smlouvy. Osoba, ve prospěch níž je smlouva uzavřena a která není smluvní stranou, je nazývána "uživatel". V případě absence třetí osoby je zákazník, který je smluvní stranou, automaticky považován za uživatele služby. Termín "lektor" označuje fyzickou osobu, obvykle zaměstnance poskytovatele, skutečně vykonávající dohodnutou službu.

 

1. ÚDAJE O PROVOZOVATELI A POSKYTOVATELÍCH SLUŽEB

1. Provozovatelem internetových stránek www.dobest.cz je společnost DOBEST s.r.o., IČ: 107 32 691, se sídlem na adrese Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, a kontaktovat jej lze na e-mailu: info@dobest.cz (dále jen „provozovatel“).

2. Poskytovatelem specifikovaných služeb (dále označovaný jako „poskytovatel“) je rovněž společnost DOBEST s.r.o., IČ: 107 32 691, se sídlem na adrese Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, s kontaktem na e-mailu: info@dobest.cz (dále jen „provozovatel“).

 

2. CHARAKTER NABÍZENÝCH SLUŽEB – OBSAH SPLNĚNÍ SMLOUVY

Poskytnutím uvedených služeb si zákazník/uživatel získává právo na nezávislé a neformální vzdělávání v dohodnutém období (nebo v rámci smluvního vztahu). Tato výhoda zahrnuje zejména oblasti, které jsou specifikovány jako "služby", a to konkrétně: individuální doučování pro předměty základních a středních škol, jazyková výuka pro jednotlivce, jazyková výuka pro právnické osoby – obchodní společnosti atd., vzdělávací kurzy pro právnické osoby – obchodní společnosti atd. Další podrobnosti jsou dostupné na webových stránkách provozovatele www.dobest.cz a jsou blíže specifikovány v nabídce poskytovatele.

 

V případě vyšší moci nebo neodvratných překážek, které brání prezenčnímu poskytování služby (výuky), si poskytovatel vyhrazuje právo na elektronické poskytnutí služby prostřednictvím internetu – online výuky. Tato forma je považována za plnohodnotnou náhradu prezenčního poskytování. Vyšší moc zahrnuje mimořádné a neovladatelné události, jako jsou přírodní katastrofy, stávky, válka, pandemie, nařízení státních orgánů nebo jiné nepředvídatelné a neovladatelné okolnosti. Poskytovatel však nenabízí záruku ani nepřebírá odpovědnost za úspěšné absolvování testů nebo zkoušek ze strany uživatele nebo zákazníka. Cílem poskytnuté služby je výhradně umožnit využití vzdělávacích a doučovacích aktivit.

 

3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

Informace o službách prezentovaných na stránkách www.dobest.cz mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za právně závaznou nabídku. Odeslání "nezávazného formuláře" ze strany zájemce není nabídkou ani akceptací nabídky; představuje pouze výzvu k podání nabídky poskytovateli.

Smlouva se uzavírá:

a. Vyjádřením souhlasu nebo přijetím nabídky od poskytovatele, kterou obdrží zájemce elektronicky nebo písemně. Souhlas lze vyjádřit telefonicky nebo e-mailem odpovědí na nabídku poskytovatele, podpisem písemné nabídky v prostorách poskytovatele nebo udělením souhlasu okamžikem připsání celkové ceny na účet poskytovatele nebo první splátky v případě dohodnuté platby.

b. Nabídka může být přijata a tím zahájena smluvní vztah do 7 dnů. Nabídka je odvolatelná po dobu 7 dnů, dokud ji zájemce nepřijme.

Po uzavření smlouvy prostřednictvím dálkové komunikace poskytovatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o uzavření smlouvy.

 

4. AKČNÍ BALÍČKY

Akční balíček představuje zvláštní nabídku poskytovatele, kde zakoupením získá zákazník výhodu při absolvování předem stanoveného počtu lekcí v daném časovém období za zvýhodněnou cenu, jak je specifikováno v obchodních podmínkách. Tato nabídka platí pouze při nákupu celého balíčku, a v případě odstoupení od smlouvy je možné v souladu s obchodními podmínkami, avšak pouze do doby, než poskytovatel začne poskytovat služby (což neovlivňuje práva v případě vadného plnění).

 

V případě, že zákazník částečně nebo zcela nevyužije lekce zakoupené v rámci akčního balíčku z důvodů mimo jeho kontrolu, cena za nepoužité lekce propadá ve prospěch poskytovatele.

 

5. ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze zrušit:

   - Písemnou dohodou mezi zákazníkem a poskytovatelem minimálně 24 hodin před plánovanou lekcí.

   - Písemným odstoupením od smlouvy v souladu s obchodními podmínkami nebo smlouvou (objednávkou).

   - V případě, že se po uzavření smlouvy objeví závažné a neodstranitelné překážky na straně poskytovatele nebo zákazníka bránící splnění závazku.

   - Z důvodů uvedených ve smlouvě, v těchto obchodních podmínkách a/nebo v právních předpisech, kterými se smluvní vztah řídí.

 

6. CENA SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

1. Cena služby je vždy stanovena individuálně v nabídce poskytovatele.

2. Poskytovatel DOBEST s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto je cena v jeho nabídce uvedena s touto daní.

3. Úhradu ceny služby lze provést:

   - Bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Lze si předplatit i více lekcí. Platí se plná cena za každou započatou hodinu.

4. Bezhotovostní platba je považována za uhrazenou buď připsáním částky na účet poskytovatele, nebo doložením provedené platby (např. výpisem z účtu).

5. Zákazník nese náklady spojené s úhradou ceny služby.

6. Zákazník je povinen řádně a včas uhradit cenu služby podle zaslaných platebních údajů před zahájením poskytování služeb. Pokud zákazník neuhradí cenu před prvním termínem výukové lekce, má poskytovatel právo odmítnout plnění smlouvy a zároveň vzniká právo poskytovatele na odstoupení od smlouvy.

7. V případě, že zákazník nesplní svou povinnost uhradit cenu služby včas a řádně, a nemá právo na zrušení smlouvy ze zákonných nebo dohodnutých důvodů, nezbavuje se tím povinnosti uhradit cenu služby. Tato povinnost spočívá v zajištění možnosti využití služeb doučování nebo lekcí. Odmítnutím nových zákazníků z důvodu nedostatku lektorů pro předem dohodnuté termíny může poskytovatel utrpět ztrátu, a proto v případě prodlení zákazníka vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši ceny služby.

7. PRO SPOTŘEBITELE

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání a uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, tj. pomocí prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez fyzické přítomnosti stran (např. internet – přijetím nabídky e-mailem), má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy.

2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty. V případě úplatné smlouvy toto právo na odstoupení od smlouvy nemá, pokud v přijaté nabídce bylo výslovně uvedeno, že služba bude plněna před uplynutím 14denní lhůty. V takovém případě se za výslovný souhlas považuje přijetí nabídky obsahující první termín plnění během této lhůty nebo dohodnutý termín mezi stranami či uživatelem po uzavření smlouvy.

3. **Odstoupení od smlouvy a poučení pro spotřebitele:**

   1. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslání oznámení o odstoupení před uplynutím příslušné lhůty jakýmkoli prokazatelným způsobem.

   2. Pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy a tak učiní, budou mu bez zbytečného odkladu vráceny platby týkající se neposkytnutých služeb, včetně nákladů na dodání, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovatel obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy. K vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, jaký byl použit při původní transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Spotřebiteli nevzniknou žádné další náklady.

   3. Spotřebitel musí informovat poskytovatele o svém odstoupení od smlouvy formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím poštovních služeb nebo e-mailem na info@dobest.cz). Spotřebitel může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí přílohy č. 1 těchto obchodních podmínek, ale není to povinnost.

4. **Poučení spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu:**

   - Spotřebitel má možnost mimosoudního řešení sporu podáním stížnosti dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele § 20d, u subjektu oprávněného řešit spor. V souladu se stejným zákonem § 20e písmene d), subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Více informací naleznete na http://www.coi.cz.

Toto však neomezuje právo spotřebitele uplatnit své nároky u příslušného orgánu veřejné moci (soud).

8. REKLAMACE POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Zákazník má právo uplatnit vadu u poskytovatele služby.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto s spotřebitelem jinak. V případě služeb poskytovaných ve formě digitálního obsahu musí být reklamace vyřešena v přiměřené lhůtě, s ohledem na povahu digitálního obsahu a účel, pro který byl spotřebitelem požadován. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

9. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Poskytovatel není zavázán poskytnout službu, pokud nebyla řádně a včas uhrazena dle dohody.

2. Služby lze využít pouze v dohodnutých termínech.

3. Plánování lekcí podléhá pokynům zákazníka.

4. Zákazník/uživatel má právo omluvit se z výuky (konkrétní lekce), avšak nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. V takovém případě je povinností poskytovatele zajistit náhradní adekvátní výuku (lekci) v co nejkratším termínu, pokud byla omluva provedena včas, nedojde však  k vrácení peněz, pouze k volbě nového termínu lekce.

Jestliže k omluvě nedojde včas, propadá daná výuka (lekce) bez náhrady a zákazník je povinen ji uhradit. Tato povinnost neplatí v případech, kdy zákazník prokáže, že nebyl schopen omluvit účast včas z důvodu vyšší moci nebo nemoci.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo v průběhu kurzu vyměnit lektora, a to pouze za takového, který je schopen vyučovat probíhající látku.

6. V případě nepřítomnosti poskytovatele nebo lektora na lekci a včasného neoznámení absence má zákazník nárok na náhradní termín, či na vrácení peněz.

7. Zákazník není oprávněn převedení pohledávky na služby z uzavřené smlouvy třetí osobě bez výslovného souhlasu poskytovatele.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Poskytovatel shromažďuje a udržuje aktuální evidence svých zákazníků (uživatelů), včetně zákazníků obsahujících osobní údaje (včetně data narození a rodného čísla, pokud bylo přiděleno). Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně nebo automatizovaným způsobem, buď sám nebo prostřednictvím třetích osob, v souladu s platnými právními předpisy. Tyto údaje jsou využívány pro účely stanovené a/nebo dovolené právními předpisy, plnění smlouvy, ochranu zájmů poskytovatele a další dohodnuté účely.

2. Zákazník předložením objednávky nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel zpracuje jeho osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytovatel zpracovává pouze ty osobní údaje zákazníka (uživatele), které jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo materiálech pro poskytnutí služby.

3. Tyto údaje jsou využívány poskytovatelem v rámci jeho oprávněných zájmů a k plnění smlouvy.

4. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel má oprávnění zasílat obchodní sdělení a informace o produktech ze své nabídky v přiměřené míře po zadání objednávky nebo uzavření smlouvy.

5. Zákazník může kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení bez udání důvodu a je seznámen se svými právy.

6. Zákazník stvrzuje, že se seznámil s pravidly zpracování osobních údajů poskytovatele na jeho webových stránkách.

7. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů má zákazník možnost kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese info@dobest.cz.

 

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zákazník nemá právo kontaktovat lektora přímo v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně poskytované služby, bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele.

2. Při komunikaci mezi zákazníkem a lektorem nesmí zákazník projednávat finanční a obchodní podmínky služby. Zákazník je povinen okamžitě informovat poskytovatele o jakémkoliv novém dohodnutém ujednání s lektorem.

 

12. PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů uživatele, fyzické osoby, je zajištěna nařízením GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých prostřednictvím "nezávazného formuláře" na stránkách www.dobest.cz je provozovatel DOBEST s.r.o.

3. Zájemce (zákazník, uživatel) má právo žádat o vysvětlení, blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud považuje zpracování za nelegitimní nebo v rozporu se zákonem.

4. V případě vzniku škody způsobené zpracováním osobních údajů platí postup dle zvláštního zákona (občanského zákoníku).

5. Správce je povinen informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o provedených úpravách, blokování nebo likvidaci osobních údajů.

6. Subjekt údajů má právo na informace o zpracování svých osobních údajů, včetně účelu zpracování, kategoriích údajů, zdrojích, automatizovaném rozhodování a dalších relevantních informacích.

7. Subjekt údajů má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný orgán veřejné moci pro ochranu svých práv.

8. Poskytovatel může pověřit třetí osobu zpracováním osobních údajů, a to s informováním uživatele.

9. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě, s důrazem na ochranu před zneužitím nebo náhodným zpřístupněním.

10. Poskytovatel zajistí, aby nedocházelo ke zneužití nebo náhodnému zpřístupnění osobních údajů.

11. Poskytovatel může informovat uživatele o svých produktech a službách prostřednictvím e-mailu a bude tak činit do doby, než uživatel odvolá svůj souhlas.

12. Uživatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V souladu s všeobecnými obchodními podmínkami je správcem a zpracovatelem provozovatel stránek www.dobest.cz: DOBEST s.r.o., její jednatelkou je Kristýna Kratochvílová.

2. Od 25.05.2018 začíná platit Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zrušující směrnici 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé jako GDPR.

3. GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností, což je specifikováno v článku 2, odst. 2, písm. c) GDPR.

14. SHROMAŽĎOVÁNÍ

1. Na základě čl. 6 GDPR shromažďujeme osobní údaje fyzických osob, vykonávající toto shromažďování v souladu s níže uvedenými právními předpisy.

   a. Splnění právních povinností podle právních předpisů (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR):

      - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

      - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

      - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

      - Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

      - Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti,

      - Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

   b. Další zákonné předpisy mohou vyžadovat shromažďování údajů. Tento výčet není konečný, a údaje jsou shromažďovány v souladu s platnými právními předpisy.

Ve shromažďovaných údajích se z osobních údajů objevuje jméno, příjmení, sídlo firmy nebo bydliště včetně PSČ, IČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo. Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

 1. Oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR)

 1. 1 Cookies: Používáme cookies k sledování preferencí návštěvníků webu a optimalizaci obsahu stránek podle těchto preferencí. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevný disk a usnadňují navigaci a zvyšují uživatelský komfort. Můžete deaktivovat používání cookies ve svém internetovém prohlížeči.

 2. Kromě vlastních souborů cookie (tzv. soubory cookie první strany) využíváme také soubory cookie třetích stran. Správa těchto třetích stran je zajištěna na jejich straně. Poskytnutím souhlasu udělujete souhlas k ukládání a využívání souborů cookie jak ze strany provozovatelů webových stránek (tzv. soubory cookie první strany), tak i ze strany třetích stran.

 3. Na našich internetových stránkách www.dobest.cz využíváme nástroje a služby od společnosti Google, Inc., včetně Google Universal Analytics a Google AdWords.

b. Marketing – zasílání newsletterů: Osobní údaje (e-mail, telefon) využíváme pro přímé obchodní sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, toto děláme z oprávněného zájmu po dobu 2 let od poslední objednávky. Můžete kdykoliv zrušit zasílání newsletterů e-mailem nebo telefonicky.

c. Reference – zpětný názor: Osobní údaje zpracováváme pro zjišťování spokojenosti zákazníků, zasílání dotazníků spokojenosti, žádostí o referenci a zlepšení poskytovaných služeb.

 1. Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR)

a. Telefon: U fakturačního kontaktu nebo studenta evidujeme telefon pro informativní SMS a případné telefonní kontakty.

b. E-mail: U fakturačního kontaktu evidujeme e-mail pro odesílání platebních údajů, zápisů z lekcí a upomínek o dlužných platbách.

 1. Zájem, který je podrobený souhlasu – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR)

a. Fotografování a natáčení: Zájem, který vyžaduje souhlas, zahrnuje fotografování a natáčení fyzické osoby pro reklamní účely, včetně umístění do reklamních produktů, na web a v prostoru firmy. Fotografie a natočené spoty budeme uchovávat po dobu 5 let.


15. MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

 1. Omezení přístupu:

  • Pouze zaměstnanci pracující na hlavním pracovním poměru nebo na dohody konané mimo pracovní poměr mají přístup k osobním údajům.

  • Všichni zaměstnanci jsou vázáni prohlášením o mlčenlivosti, a to po celou dobu trvání pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr.

  • Mlčenlivost zaměstnanců platí i po ukončení pracovního poměru nebo dohod.

 2. Školení zaměstnanců:

  • Zaměstnanci jsou pravidelně školeni o povinnostech ochrany osobních údajů minimálně jednou ročně.

 3. Podmínky přístupu:

  • Kdykoliv někdo získá přístup k osobním údajům, musí buď být zaměstnancem podle zákoníku práce nebo s ním musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.

16. PRÁVO NA INFORMACE

 • Upozorňujeme, že podle GDPR máte práva jako subjekt údajů, zejména podle kapitoly III.

 

17.  KODEX – ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Informace o jednotlivcích sbíráme v následujících situacích:

   - od jednotlivců, kteří u nás provedli nákup,

   - od osob, které se zaregistrovaly s úmyslem budoucího nákupu nebo využití bezplatně poskytovaných produktů nebo služeb,

   - od jednotlivců, kteří jsou uvedeni jako kontaktní osoby v rámci smluvního vztahu vytvořeného nákupem produktu,

   - od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů a dalších třetích stran.

2. Nepoužíváme, a ani v budoucnu nebudeme používat nelegální metody k získání kontaktů, například prostřednictvím nákupu databází.

3. Získané osobní údaje budeme ochraňovat a nepředáme je nelegálním způsobem.

4. Bezpečnost osobních údajů zajistí naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti, a naši zpracovatelé, kteří pracují pro nás na základě smluv o zpracování.

5. Osobní údaje nebudou předávány mimo území EU a nebudou zpracovávány mimo EU.

6. Budeme respektovat veškerá práva jednotlivců ohledně jejich osobních údajů.

7. V případě potřeby provedeme vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu a data budou anonymizována.

8. Budeme ctít Vaše rozhodnutí zůstat našimi klienty, ačkoliv si nepřejete odebírat naše newslettery.

9. Splníme naši informační povinnost dle článku 13 nařízení GDPR.

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní rámec:

   - Smluvní vztahy se zákazníkem jsou řízeny právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími platnými právními normami.

2. Priorita dokumentů:

   - V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a smlouvou nebo nabídkou poskytnutou poskytovatelem má přednost smlouva nebo nabídka

3. Platnost ustanovení:

   - Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

4. Závaznost obchodních podmínek:

   - Obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní strany a tvoří nedílnou součást každé objednávky nebo smlouvy uzavřené mezi účastníky podle čl. 3 těchto obchodních podmínek.

5. Potvrzení obeznámení:

   - Zákazník potvrzuje podpisem nebo uzavřením smlouvy, že je obeznámen s obsahem všech uvedených materiálů v obchodních podmínkách.

6. Změny obchodních podmínek:

   - Poskytovatel má právo měnit nebo doplňovat obchodní podmínky.

   - Změny nezasahují do práv a povinností, které vznikly v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   - Aktuální verze obchodních podmínek pro zákazníka je k dispozici na webových stránkách poskytovatele.

   - Každá změna nebo doplnění nabývá účinnosti v den vydání a zveřejnění aktuálních obchodních podmínek na webových stránkách poskytovatele.

7. Informování o změnách:

   - V případě změny obchodních podmínek má poskytovatel povinnost informovat zákazníka před nabytím účinnosti nového znění.

   - Informování může probíhat prostřednictvím zveřejnění na webových stránkách poskytovatele www.dobest.cz, oznámení na e-mailovou adresu zákazníka, zaslání aktuální verze na e-mailovou adresu zákazníka nebo zaslání aktuální verze v listinné podobě na korespondenční adresu zákazníka.

   - Volba způsobu oznámení je v pravomoci poskytovatele.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2024

bottom of page